skeletons in storage

skeletons in storage

Pat Baker’s skeleton army, awaiting Halloween deployment on his Limerick lawn.

Image via Alan Smithee.